Podílové fondy

Podílové fondy jsou fondy kolektivního investování. Kolektivní investování znamená shromažďování volných finančních prostředků od velkého počtu drobných investorů do společných fondů za účelem investování.

Existuje několik druhů podílových fondů, které se navzájem liší mírou výnosnosti a s tím spojeným rizikem. Mezi základní typy fondů podle druhu aktiv patří akciové fondy, dluhopisové fondy, fondy peněžního trhu, smíšené fondy, fondy fondů a zajištěné fondy. Podle způsobu rozdělení zisku se rozlišují výnosové a růstové fondy.

Podílový fond je založen investiční společností. Správu fondu má na starosti portfolio manažer investiční společnosti. Manažer sleduje a analyzuje situaci na trhu, vyhledává vhodné investiční příležitosti pro fond a nakupuje konkrétní aktiva podle zaměření daného fondu. Na jeho schopnostech a zkušenostech zčásti závisí úspěch investice.

Výnosnost podílových fondů bývá v průměru 1 - 15 %. Záleží zejména na typu fondu a na situaci na trhu. Některé fondy mohou mít i daleko vyšší výnosnost, ale zároveň je s nimi spojeno i větší riziko.

Podílové fondy upravuje zákon o kolektivním investování a zákon o investičních společnostech. Každý podílový fond musí ze zákona informovat o investičním zaměření fondu, správci fondu, výši poplatků, apod. ve svém prospektu. Podílový fond není právnickou osobou.

Peněžní prostředky získává fond vydáváním podílových listů. Každý investor po vložení peněz do podílového fondu obdrží určitý počet podílových listů. Vlastník podílových listů se podle zákona nazývá podílník. Podílový list je cenný papír, který představuje podíl podílníka na majetku v podílovém fondu.

Podílové fondy mohou být otevřené nebo uzavřené. U otevřeného fondu má investiční společnost povinnost kdykoliv odkoupit podílové listy za cenu odpovídající podílu na majetku fondu. Podílové listy uzavřeného fondu může investor prodat jen na kapitálovém trhu za cenu, která je dána nabídkou a poptávkou.

Při investování do podílových fondů je třeba počítat s určitými náklady ve formě poplatků, které ovlivňují konečnou výnosnost investice.

Při nákupu podílových listů zaplatí investor vstupní poplatek. který se pohybuje mezi 0 - 6 %. Jeho výši určuje investiční společnost a závisí také na druhu podílového fondu.

Náklady fondu jsou hrazeny ze správcovského (manažerského) poplatku. Výše správcovského poplatku je 0,5 - 2 % a účtuje se za každý rok investování.

Některé fondy si účtují výstupní poplatek při zpětném odkupu podílových listů. Tento poplatek může klesat, takže investor zaplatí vyšší výstupní poplatek, když z fondu vystoupí dříve.

Existují i přestupní poplatky pro investory, kteří se rozhodli přestoupit do jiného fondu stejné investiční společnosti.