Výnosové a růstové fondy

Podílové fondy se rozlišují podle toho, jakým způsobem rozdělují inkasovaný zisk. Investiční společnost může využít zisk z podílového fondu dvěma způsoby. Buď tento zisk pravidelně vyplácí podílníkům nebo ho dále investuje, aby zvýšila hodnotu podílových listů.

Výnosové fondy (dividendové)

Tyto fondy pravidelně rozdělují svůj zisk ve formě dividendy mezi podílníky. Dividenda se vyplácí za určité období, většinou za rok.

Výše dividendy je snížena o 15 % srážkovou daň. Investor získá dividendu již po zdanění. Tento způsob vyplácení využívají zejména právnické osoby, které by jinak platily 20 % daň z příjmu. Dividendové fondy jsou také určeny pro nadace, které potřebují věnovat pravidelně peněžní prostředky na charitativní účely.

Datum vyplácení dividendy má vliv na hodnotu podílových listů. Podílový list výnosového fondu má v jednom období nejvyšší hodnotu před výplatou dividendy. Po jejím vyplacení hodnota podílového listu skokovitě klesne.

Růstové fondy (reinvestiční)

Růstové fondy svůj zisk dále investují. Tím se neustále zvyšuje hodnota podílových listů (při příznivé ekonomické situaci). Výnos pak jednotliví podílníci získají při prodeji podílových listů.

Růstové fondy u fyzických osob převažují nad výnosovými. Pokud investice trvala déle než 6 měsíců, je zisk z prodeje podílových listů osvobozen od daně z příjmu fyzických osob.

Většina fondů v České republice jsou růstové fondy.